Vishnu Sahasranamam In English

The Vishnu SahasranAmam consists of 142 slokas. Excepting 13 slokas at the beginning and 22 slokas at the end, the remaining 107 slokas contain a thousand names of God Vishnu.

Vishnu Sahasranamam In English

Om Suklambara-Dharam Vishnum Sasivarnam Catur-Bhujam

Prasanna-Vadanam Dhyayet Sarva-Vighnopasantaye.

Vyasam Vasishta-Naptaram Sakteh Pautram Akalmasham

Parasaratmajam Vande Suka-Tatam Tapo-Nidhim.

Vyasaya Vishnu-Rupaya Vyasa-Rupaya Vishnave

Namo Vai Brahma-Nidhaye Vasishtaya Namo Namah.

Avikaraya Suddhaya Nityaya Paramatmane

Sadaika-Rupa-Rupaya- Vishnave Sarva-Jishnave.

Yasya Smarana-Matrena Janma-Samsara-Bandhanat

Vimuchy- Ate Namas-Tasmai Vishnave Prabhavishnave.

Om Namo Vishnave Prabhavishnave.

Sri Vaisampayana Uvacha-

Srutva Dharmana-Seshena Pavanani Ca Sarvasah

Yudhishthirah Santanavam Punar-Evabhya-Bhashata.

Yudhishthira Uvacha-

Kimekam Daivatam Loke Kim Vapyekam Parayanam

Stuvantah Kam Kam Arcantah Prapnuyur Manavah Subham.

Ko Dharmah Sarva-Dharmanam Bhavatah Paramo Matah

Kim Japan Mucyate Jantur Janma-Samsara-Bandhanath.

Bhishma Uvaca-

Jagat-Prabhum Deva-Devam Anantam Puruhottamam

Sthuvan Nama-Sahasrena Purushah Satatotthitah

Tameva Carcayan Nityam Bhaktya Purusham Avyayam

Dhyayan Stuvan Namasyams-Ca Yajamanas-Tam-Eva-Ca.

Anadi-Nidhanam Vishnum Sarva-Loka-Mahesvaram

Lokadhyak- Sham Stuvan-Nityam Sarva-Dukhatigo Bhavet.

Brahmanyam Sarva-Dharmanyam Lokanam Kirti-Vardhanam

Loka-Natham Mahad-Bhutam Sarva-Bhuta-Bhavodbhavam.

Esha Me Sarva-Dharmanam Dharmo’dhikatamo Matah

Yad Bhaktya Pundarikasham Stavair Arcen Narah Sada.

Paramam Yo Mahat Tejah Paramam Yo Mahat Tapah

Paramam Yo Mahad Brahma Paramam Yah Parayanam.

Pavitranam Pavitam Yo Mangalanam Ca Mangalam

Daivatam Daivatanam Ca Bhutanam Yo’vyayah Pita.

Yatah Sarvani Bhutani Bhavanty’adi Yugagame

Yasmims-Ca Pralayam Yanti Punareva Yuga-Kshye.

Tasya Loka-Pradhanasya Jagan Nathasya Bhupate

Vishnor Nama-Sahasram Me Srnu Papa-Bhay’apaham.

Yani Namani Gaunani Vikhyatani Mahatmanah

Rishibhih Pari-Gitani Tani Vashyami Bhutaye.

Vishnohr Nama-Sahasrasya Veda-Vyaso Maha-Munih

Chandah-Anushtup Tatha Devo Bhagavan Devaki-Sutah.

Amrutam-Sudbhavo Bijam Saktih Devaki-Nandanah

Trisama Hridayam Tasya Santyarthe Viniyujyate.

Vishnum Jishnum Maha Vishnum Prabhavishnum Mahesvaram

Aneka-Rupa-Daity-Ant- Am Namami Purushottamam.

Asya Sri Vishnoh Divya Sahara-Nama-Stotra-Maha-Mantra- Sya

Sri Veda-Vyaso Bhagavan Rishih, Anushtup Chandah,

Sri Maha-Vishnuh Paramatma Sriman-Narayano Devata

Amritamsudbhavo Bhanuriti Bijam

Devakinandanah Srashteti Saktih

Udbhavah Kshobhano Deva-Iti Paramo Mantrah

Sankha-Bhrt Nandaki Cakriti Kilakam

Sarnga-Dhanva Gadha-Dhara-Iti Astram

Rathanga-Panih Akshobhyah-Iti Netram

Tri-Sama Samagah Sameti Kavacham

Anandam Para-Brahmeti Yonih

Rituh Sudarsanah Kaleti Dig-Bandhah

Sri Visva-Rupa Iti Dhyanam

Sri Maha-Vishnu-Prityarthe Sri-Sahasranama-Jape Viniyogah

Dhyanam:

Kshirodanvat-P- Radese Suchi-Mani-Vilasat-Saikate Mautikanam

Mala-Klipta-Sanastha- H Sphtika-Mani-Nibhaih Mautikaih Manditangah

Subhrair-Abhrair-Ad- Abhraih Upari Virachitaih Mukta-Piyusha-Varshaih

Anandi Nah Puniyadari-Nalina-Gada-Sankha– Panih Mukundah.

Bhuh Padau Yasya Nabhir-Viyada-Suranila-Candra– Suryau Cha Netre

Karna-Vasah Siro-Dyauh Mukhamapi Dahano Yasya Vasteyam Abdhih

Antas-Stham Yasya Visvam Sura-Nara-Khaga-Go-Bhogi-Gandh- Arva-Daityaih

Chitram Ramramyate Tam Tribhuvana-Vapusham Vishnum Isam Namami.

Om Namo Bhagavate Vasudevaya:

Shantakaram Bhujaga-Sayanam Padmanabham Suresam

Visvadharam Gagana-Sadrsam Megha-Varnam Subhangam

Lakshmi-Kantam Kamala-Nayanam Yogibhir Dhyana-Gamyam

Vande Vishnum Bhava-Bhaya-Haram Sarva-Lokaika-Natham.

Megha-Syamam Pita-Kauseya-Vasam

Sri-Vatsanka- M Kaustubhodbhasitangam

Punyopeta- M Pundarika-Ayataksham

Vishnum Vande Sarva-Lokaika-Natham.

Namah Samasta Bhutanam-Adi-Bhutaya Bhubrite

Aneka-Ruparupaya Vishnave Prabha-Vishnave

Sashamkha-Chakr- Am Sakirita-Kundalam

Sapita-Vastra- M Sarasiruhekshanam

Sahara-Vaksha- Hsthala-Kaustubha-Sriyam

Namami- Vishnum Sirasa Catur-Bhujam.

Chayayam Parijatasya Hemasimhasanopari Asinamambusdasyamamayataksamal- Ankrtam
Candrananam Caturbahum Srivatsankita Vaksasam Rukmini Satyabhamabhyam Sahitam Krisnamasraya

VISHNU SAHASRANAMA STOTRAM:

Om Vishvam Vishnur-Vashatkaro Bhuta-Bhavya-Bhavat-Prabhuh

Bhu- Takrud Bhutabhrud Bhavo Bhutatma Bhuta-Bhavanah .. ||1||

Putatma Paramatma Cha Muktanam Parama Gatih

Avyayah Purusha Sakshi Kshetrajno~Kshara Eva Cha .. ||2||

Yogo Yogavidam Neta Pradhana-Purushesvarah

Narasimh- A-Vapu Shriman Kesavah Purushottamah .. ||3||

Sarvah Sarvah Sivah Sthanur-Bhutadir-Nidhir-Avyaya- H

Sambhavo Bhavano Bharta Prabhavah Prabhur-Isvarah .. ||4||

Svayambhuh Sambhur-Adityah Pushkaraksho Mahasvanah

Anandi-Nidhano Dhata Vidhata Dhaturuttamah .. ||5||

Aprameyo Hrishikesah Padma-Nabho~Mara-Prabhuh

Visvak- Arma Manustvashta Sthavishtah Sthaviro-Dhruvah .. ||6||

Agrahyah Sasvatah Krishno Lohitakshah Pratardanah

Prabhutas-Trikakubd- Hama Pavitram Mangalam Param .. ||7||

Isanah Pranadah Prano Jyeshthah Sreshthah Prajapatih

Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo Madhusudanah .. ||8||

Ishvaro Vikrami Dhanvi Medhavi Vikramah Kramah

Anuttamo Duradharsah Krutajnah Krutiratmavan .. ||9||

Suresah Sharanam Sharma Vishvaretah Prajabhavah

Ahah Samvasaro Vyalah Pratyayah Sarvadarshanah..||10||

Ajah Sarveshvarah Siddhah Siddhih Sarvadir Acyutah

Vrushakapir Ameyatma Sarva-Yoga-Vinihshrutah..||11||

Vasur Vasumanah Satyah Samatma Sammitah Samah

Amoghah Pundarikaksho Vrusha-Karma Vrushakrutih..||12||

Rudro Bahushira Babhrur Vishva-Yonih Shuchi Sravah

Amrutah Shashvata-Sthanur Vararoho Maha-Tapah..||13||

Sarvagah Sarva-Vid-Bhanur Vishvaksheno Janardanah

Vedo Vedavidavyango Vedango Vedavit Kavih.. ||14||

Lokadhyakshah Suradhyaksho Dharmadhyakshah Krutakrutah

Chaturatma Chaturvyuhas Chaturdamstras Chatur-Bhujah .. ||15||

Bhrajishnur-Bhojanam Bhokta Sahishnur Jagad-Adhijah

Anagho Vijayo Jeta Vishva-Yonih Punar-Vasuh .. ||16||

Upendro Vamanah Pramshur Amoghah Suchir Urjitah

Atindrah Samgrahah Sargo Dhrutatma Niyamo Yamah .. ||17||

Vedyo Vaidyah Sada-Yogi Viraha Madhavo Madhuh

Atindriyo Mahamayo Mahotsaho Mahabalah .. ||18||

Mahabuddir Mahaviryo Mahasaktir Mahadyutih

Anirdesyavapuh Shriman Ameyatma Mahadridhruk .. ||19||

Maheshvaso Mahibharta Shrinivasah Satam Gatih

Aniruddhah Suranando Govindo Govidam Patih .. ||20||

Marichir-Damano Hamsah Suparno Bhujagottamah

Hiranya-Nabha Sutapah Padmanabhah Prajapatih .. ||21||

Amrutyuh Sarva-Druk Simhah Sandhata Sandhiman Sthirah

Ajo Durmarshanah Shasta Vishrutatma Surariha .. ||22||

Gurur Gurutamo Dhama Satyah Satya-Parakramah

Nimisho Animishah Sragvi Vachaspatir Udaradhih .. ||23||

Agranir Gramanih Shriman Nyayo Neta Samiranah

Sahsra-Murdha Vishvatma Sahasraksha Sahasrapat .. ||24||

Avrtano Nivrutatma Samvrutah Sampramardanah

Ahah Samvartako Vahnir Anilo Dharani-Dharah .. ||25||

Suprasadah Prasannatma Vishva-Dhrug Vishva-Bhug Vibhuh

Sat-Karta Sat-Krutah Sadhur Jahnur Narayano Narah .. ||26||

Asankhyeyo Prameyatma Visistah Shishtakruch Chucih

Siddharthah Siddha-Sankalpah Siddhidah Siddhisadhanah .. ||27||

Vrushahi Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrushodarah

Vardhano Vardhamanascha Viviktah Shruti-Sagarah .. ||28||

Subhujo Durdharo Vagmi Mahendro Vasodo Vasuh

Naikarupo Bruhad-Rupah Shipivishtah Prakashana .. ||29||

Ojas Tejo Dyuti-Dharah Prakashatma Pratapanah

Vruddhah Spahstaksharo Mantras Chandramshur Bhaskaradyutih .. ||30||

Amrtamshu Dbhavo Bhanuh Shashabinduh Sureshvarah

Aushadham Jagatah Setuh Satya-Dharma-Prarakramah .. ||31||

Bhuta-Bhavya-Bhavan-Natha- H Pavanah Pavano Analah

Kamaha Kamakrut Kantah Kamah Kamapradah Prabhuh .. ||32||

Yugadikrud Yugavarto Naikamayo Mahashanah

Adrushyo Vyakta-Rupascha Sahasrajid Anantajit .. ||33||

Ishtovishistah Shishtestah Sikhandi Nahusho Vrushah

Krodhaha Krodhakrut Karta Vishva-Bahur Mahidharah .. ||34||

Achyutah Prathitah Pranah Pranado Vasavanujah

Apam-Nidhir Adhishthanam Apramattah Pratishtitah .. ||35||

Skandah Skanda-Dharo Dhuryo Varado Vayuvahanah

Vashudevo Bruhad-Bhanur Adidevah Purandarah .. ||36||

Ashokas-Taranas-Tarah Surah Saurir Janeshvarah

Anukulah Shatavartah Padmi Padma-Nibhekshanah .. ||37||

Padmanabho Aravindakshah Padmagarbhah Sarirabhrut

Mahardhir Ruddho Vruddhatma Mahaksho Garuda-Dhvajah .. ||38||

Atulah Sarabho Bhimah Samayagno Havirharih

Sarvalakshana Lakshanyo Lakshmivan Samitinjayah .. ||39||

Viksharo Rohito Margo Hetur-Damodarah Sahah

Mahidharo Mahabhago Vegavan Amitashanah .. ||40||

Udbhavah Kshobhano Devan Shrigarbhah Parameshvarah

Karanam Kaaranam Karta Vikarta Gahano Guhah .. ||41||

Vyavasayo Vyavasthanah Samsthanah Sthanado Dhruvah

Parardhih Parama-Spashtas Tushtah Pushtah Subhekshanah .. ||42||

Ramo Viramo Virato Margo Neyo Nayonayah

Veera Shaktimatam Shreshtho Dharmo Dharma-Vid Uttamah .. ||43||

Vaikunthah Purushah Pranah Pranadah Pranavah Pruthuh

Hiranya-Garbhah Shatrughno Vyapto Vayur Adhokshajah .. ||44||

Rituh Sudarshanah Kalah Parameshti Parigrahah

Ugrah Samvatsaro Daksho Vishramo Vishva-Dakshinah .. ||45||

Vistarah Sthavara-Sthanuh Pramanam Bijam Avyayam

Arthonartho Mahakosho Mahabhogo Mahadhanah .. ||46||

Anirvinnah Sthavishtho Abhoohr Dharma-Yupo Maha-Makhah

Nakshatra-Nemir Nakshatri Kshamah Kshamah Samihanah .. ||47||

Yajna Ijyo Mahejyas Cha Kratuh Satram Satamgatih

Sarvadarshi Vimuktatma Sarvagyo Gynanam-Uttamam .. ||48||

Suvratah Sumukhah Sukshmah Sughoshah Sukhadah Suhrut

Manoharo Jita-Krodho Virabahur Vidaranah .. ||49||

Svapanah Svavasho Vyapi Naikatma Naika-Karma-Krut

Vatsaro Vatsalo Vatsi Ratna-Garbho Dhaneshvarah .. ||50||

Dharmagub Dharmakrud Dharmi Sad-Asatksharam Aksharam

Avigyata Sahashramsur Vidhata Kruta-Lakshanah .. ||51||

Gabhasti-Nemih Sattvasthah Simho Bhuta-Maheshvarah

Adidevo Mahadevo Devesho Devabhrud-Guruh .. ||52||

Uttaro Gopatir Gopta Gyanagamyah Puratanah

Sharira-Bhuta-Bhrud Bhokta Kapindro Bhuridakshinah .. ||53||

Somapo Amrutapah Somah Purujit Purushottamah

Vinayo Jayah Satyasandho Dasharhah Satvatampatih .. ||54||

Jivo Vinayita-Sakshi Mukundo Amita Vikramah

Ambhonidhir Anantatma Mahodadhishayonatakah .. ||55||

Ajo Maharhah Svabhavyo Jitamitrah Pramodanah

Anando Nandano Nandah Satya-Dharma Trivikramah .. ||56||

Maharshih Kapilacharyah Krutagyo Medini-Patih

Tripadas Tridashadhyaksho Mahashrungah Krutantakrut .. ||57||

Mahavaraho Goivindah Sushenah Kanakangadi

Guhyo Gabhiro Gahano Guptas Chakra-Gadadharah .. ||58||

Vedhah Svango Ajitah Krishno Drudhah Sankarshano Acyutah

Varuno Vaaruno Vrukshah Pushkaraksho Mahamanah .. ||59||

Bhagavan Bhagahanandi Vanamali Halayudhah

Adityo Jyotir-Adityah Sahishnur Gatisattamah .. ||60||

Sudhanva-Khandaparashur- -Daruno Dravinapradah

Divah-Spruk Sarva-Drug Vyaso Vachaspatir Ayonijah .. ||61||

Trisama Samagah Sama Nirvanam Bheshajam Bhishak

Sanyasakrut Chamah Santo Nishtha Shantih Parayanam .. ||62||

Shubhangah Shantidah Srashta Kumudah Kuvalesayah

Gohito Gopatir Gopta Vrushabhaksho Vrushapriyah .. ||63||

Anivarti Nivrutatma Samkshepta Kshema-Kruchivah

Shrivasta-Vaks- Hah Shrivasah Shripatih Shrimatam-Varah .. ||64||

Shridah Shrishah Shrinivasah Shrinidhih Shri-Vibhavanah

Shridharah Shrikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayah .. ||65||

Svakshah Svangah Shatanando Nandir Jyotir-Ganeshvarah

Vijitatma Vidheyatma Satkirtischinna-Samsayah .. ||66||

Udirnah Sarvata-Chakshur-Anisah Sasvata-Sthirah

Bhushayo Bhushano Bhutir Vishokah Shoka-Nashanah .. ||67||

Archishman Architah Kumbho Vishuddhatma Vishodhanah

Aniruddho Pratirathah Pradyumno Amita-Vikramah .. ||68||

Kalaneminiha Virah Saurih Sura-Janeshvarah

Trilokatma Trilokeshah Keshavah Keshiha Harih .. ||69||

Kamadevah Kamapalah Kami Kantah Krutagamah

Anirdeshya-Vapur Vishnur Viro Ananto Dhananjayah .. ||70||

Brahmanyo Brahmakrud-Brahma Brahma Brahma-Vivardhanah

Brahmavid Brahmano Brahmi Brahmgno Brahmana-Priyah .. ||71||

Mahakramo Mahakarma Mahateja Mahoragah

Mahakratur Mahayajva Mahayagyo Mahahavih .. ||72||

Stavyah Stavapriyah Stotram Stutih Stota Ranapriyah

Purnah Purayita Punyah Punyakirtir Anamayah .. ||73||

Manojavas Tirthakaro Vasureta Vasupradah

Vasuprado Vasudevo Vasur Vasumana Havih .. ||74||

Sadgatih Sat-Krutih Satta Sad-Bhutih Sat-Parayanah

Suraseno Yadushreshthah Sannivasah Suyamunah .. ||75||

Bhutavaso Vasudevah Sarvasu-Nilayo Analah

Darpaha Darpado Drupto Durdharo-Atha-Parajitah .. ||76||

Vishvamurtir Mahamurtir Diptamurtir Amurtiman

Anekamurtir Avyaktah Shatamurtih Shatananah .. ||77||

Eko Naikah Savah Kah Kim Yat Tat Padam-Anuttamam

Lokabandhur Lokanatho Madhavo Bhakta-Vastalah .. ||78||

Suvarna Varno Hemango Varangas Chandanangadi

Viraha Vishamah Sunyo Ghrutasir Achalaschalah .. ||79||

Amani Manado Manyo Lokasvami Triloka-Dhruk

Sumedha Medhajo Dhanyah Satyamedha Dharadharah .. ||80||

Tejovrusho Dyuti-Dharah Sarva-Shastra-Bhrutam-Varah

Pra- Grahonigraho Vyagro Naikashrungo Gadagrajah .. ||81||

Chaturmurtis Chaturbahus Chaturvyuhas Chaturgatih

Chaturatma Chaturbhavas Chaturvedavid Ekapat .. ||82||

Samavarto Anivrutatma Durjayo Duratikramah

Durlabho Durgamo Durgo Duravaso Durariha .. ||83||

Shubhango Lokasarangah Sutantus Tantu-Vardhanah

Indrakarma Mahakarma Krutakarma Krutagamah .. ||84||

Udbhavah Sundarah Sundo Ratnanabhah Sulochanah

Arko Vajasanah Shrungi Jayantah Sarva-Vij-Jayi .. ||85||

Suvarna-Bindur-Aks- Hobhyah Sarva-Vagishvareshvarah

Mahahra- Do Maha-Garto Maha-Bhuto Maha-Nidhih .. ||86||

Kumudah Kundarah Kundah Parjanyah Pavano Anilah

Amrutasho Amrutavapuh Sarvagyah Sarvato-Mukha .. ||87||

Sulabhah Suvratah Siddhah Shatru-Jit Shatru-Tapanah

Nyagrodho Adumbaro-Svatthas Chanurandhra-Nishudhanah .. ||88||

Sahasrarchi Sapta-Jihvah Saptaidhah Sapta-Vahanah

Amurtir Anagho Achintyo Bhayakrud Bhaya-Nashanah .. ||89||

Anur Bruhat Krusah Sthulo Gunabrun Nirguno Mahan

Adhrutah Svadhrutah Svasyah Pragvamsho Vamshavardhanah .. ||90||

Bhara-Bhrut Kathito Yogi Yogishah Sarva-Kamadah

Ashramah Shramanah Kshamah Suparno Vayu-Vahanah .. ||91||

Dhanurdharo Dhanurvedo Dando Damayita Damah

Aparajitah Sarvasaho Niyanta Niyamo Yamah .. ||92||

Satvavan Satvikah Satyah Satya-Dharma-Parayanah

Abhipray- Ah Priyarho-Rhah Priyakrut Pritivardhanah .. ||93||

Vihayasagatir Jyotih Suruchir Huta-Bhug Vibhuh

Ravir Virochanah Suryah Savita Ravilochanah .. ||94||

Ananto Huta-Bhug Bhokta Sukhado Naikajo-Grajah

Anirvinnah Sadamarshi Lokadhishthana-Madbhutah .. ||95||

Sanat Sanatana-Tamah Kapilah Kapir Avyayah

Svastidah Svastikrut Svasti Svastibhuk Svasti-Dakshinah .. ||96||

Araudrah Kundali Chakri Vikramyurjita-Shasanah

Shabdati- Gah Shabdasahah Sisirah Sarvari-Karah .. ||97||

Akrurah Peshalo Daksho Dakshinah Kshiminam Varah

Vidvattamo Vitabhayah Punya-Shravana-Kirtanah .. ||98||

Uttarano Dushkrutiha Punyo Duh-Svapna-Nasanah

Viraha Rakshanah Santo Jivanah Paryavasthitah .. ||99||

Ananta-Rupo Ananta-Shri Jitamanyur Bhayapahah

Chaturashro Gabhiratma Vidisho Vyadisho Dishah .. ||100||

Anadi Bhurbhuvo Lakshmih Suviro Ruchirangadah

Janano Janajanmadir Bhimo Bhima-Parakramah .. ||101||

Adharanilayo Dhata Pushpahasah Prajagarah

Urdhvagah Sat-Pathacharah Pranadah Pranavah Panah .. ||102||

Prmanam Prananilayah Pranabhrut Pranajivanah

Tatvam Tatvavidekatma Janma-Mrutyu-Jaratigah .. ||103||

Bhurbhuvah Svastarus-Tarah Savita Prapitamahah

Yagyo Yagya-Patir-Yajva Yagyango Yagya-Vahanah .. ||104||

Yagyabhrud Yagyakrud Yagyi Yagyabhrug Yagyasadhanah

Yagyanantakrud Yagyaguhyam Annam Annada Eva Cha .. ||105||

Atmayonih Svayamjato Vaikhanah Samagayanah

Devaki-Nandanah Srashtha Kshitishah Papanashanah .. ||106||

Shankhabrun -Nandaki Chakri Sharangadhnva Gadadharah

Rathanga Panirakshobhyah Sarva-Praharanayudhah .. ||107||

Sree Sarva-Praharanaayudhah Om Namah Iti

Vanamali Gadi Sharangi Shankhi Chakri Cha Nandaki

Shriman Narayano Vishnur-Vasudevo-Abhirakshatu .. ||108|| – (3 Times)

 

 1. Itidam Kirtaniyasya Keshavasya Mahatmanahah
  Naamnaam Sahasram Divyaanaam Asheshena Prakeerthitham
 2. Ya Idam Srunuyaan Nityam Yaschaapi Parikeertayet
  Naashubham Praapnuyaat Kinchit Somutreha Cha Maanavah
 3. Vedan-Tago Bramhana-Syat Kshatriyo Vijayee Bavet

Vaisyo Dhana-Samru-Ddhasyat Shhoodra Sukha Mavap-Nuyat

 1. Dharmarthee Prapnu-Yatdharmam Artharthee Chartha Mapnuyat

Kamana-Vapnuyat-Kamee Prajarthee Chapnu-Yat-Prajam

 1. Bhaktimaan Yah Sadotthyaaya Suchis-Tadgata Maanasahah
  Sahasram Vaasudevasya Naamnaam Etat Prakeertayet
 2. Yashah Prapnoti Vipulam Jnaati Praadhaanyam Eva Cha
  Achalaam Sriyam Aapnoti Sreyah Praapnotyanuttamam
 3. Na Bhayam Kvachid Aapnoti Veeryam Tejasya Vindati
  Bhavatyarogo Dyutimaan Bala-Roopa-Gunaanvitahah
 4. Rogarto Muchyate Rogat Baddho Muchyeta Bandhanat Bhaya Nmuchyeta Bheetastu Muchye Tapanna Apadha
 5. Durganya-Titara Tyashu Purushah Purusho-Ttamam Stuva Nnama-Saha-Srena Nityam Bhakti Saman-Vitah
 6. Vaasudeva-Ashrayo Martyo Vaasudeva Paraayanahah
  Sarva Paapa Vishudhaatmaa Yaati Brahma Sanaatanam
 7. Na Vasu-Deva Bhakta-Nam Ashubham Vidyate Kvachit

Janma Mrithyu Jara Vyadhi Bhayam Naivapa Jayate

 1. Emam Stava Madhee-Yanah Shraddha-Bhakti Sama-Nvitah

Yujye Tatam Sukha-Kshantih Shree-Dhrati Smruti Keertibhih

 1. Na Krodho Na Matsaryam Na Lobho Na Shubha-Matih

Bhavanti Kruta Punyanam Bhakta-Nam Puru-Shottame

14.Dhyou Sachan-Drarka Nakshatra Kham Disho Bhoorma-Hodadhih

Vasu-Devasya Veeryena Vidhrutani Mahat-Manah

 1. Sa-Sura-Sura Gandharvam Sa-Yaksho-Raga Raksha-Sam

Jaga-Dvashe Varta-Tedam Krishnasya Sachara-Charam

 1. Indri-Yani Mano-Buddhih Satvam Tejo-Balam Dhrutih

Vasu-Devatma Kanyahuh Kshetram-Kshetragyna Eva Cha

 1. Sarva-Gamana Macharah Prathamam Pari-Kalpate

Aachara Prabhavo Dharmo Dharmasya Pradhu-Rachyutah

 1. Rushayah Pitaro Devah Maha-Bhootani Dhatavah

Jangama-Jangamam Chedam Jagannaraya-Nodbhavam

 1. Yogo Gynanam Tatha Sankhyam Vidya Shilpadi Karma-Cha

Vedah Shasthrani Vigynana Etat-Sarvam Janar-Danat

 1. Eko-Vishnu Rmaha-Dbhootam Prutha-Gbhoota Nyanekasah

Trilon-Lokan-Vyapya– Bhootatma Bhujkte Vishva-Bhugavyayah

 1. Emam Stavam Bhagavato Vishnor-Vyasena Keertitam

Pathedya Echhet Purushah Shreyah Praptum Sukhani-Cha

 1. Vishve-Shvara Majam Devam Jagatah Prabhu Mavyam

Bhajanti Ye Pushka-Raksham Nate Yanti Para-Bhavam

Na Te Yanti Para-Bhavam Om Nama Iti

Leave a Reply