Narasimha Aarti – Iskcon Narasimha Songs – Namaste Narasimha Song

Narasimha Aarti Lyrics In English:

namas te narasimhaya…
prahladahlada-dayine…
hiranyakasipor vakshahsila-tanka-nakhalaye…
ito narisimhah parato narisimho…
yato yato yami tato narisimhah…
bahir narisimho hridaye narisimho…
narisimham adim saranam prapadye…
tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-sringam…
dalita-hiranyakasipu-tanu-bhringam…
kesava dhrita-narahari-rupa jaya jagadisa hare…

Leave a Reply