Lingashtakam In English Lyrics

Lingashtakam in English

Brahma Muraari Suraarchita Lingam
Nirmala Bhashita Shobhita Lingam
Janmaja dhukha Vinaashaka Lingam
Tath Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

Devamuni Pravaraarchita Lingam
Kaamadaham Karunakara Lingam
Raavana Darpa Vinaashaka Lingam
Tath Pranamaami Sada Shiva Lingam

Sarva Sugandha Sulepitha Lingam
Buddhi Vivardhana Kaarana Lingam
Siddha Suraasura Vanditha Lingam
Tath Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

Kanaka Mahaamani Bhooshitha Lingam
Phanipathi Veshtitha Shobhitha Lingam
Dakshasu yagna Vinaashaka Lingam
Tath Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

Kumkuma Chandana Lepitha Lingam
Pankaja Haara Sushobhitha Lingam
Sanchitha Paapa Vinaashaka Lingam
Tath Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

Devaghanaarchitha Sevitha Lingam
Bhaavair Bhakti Bhirevacha Lingam
Dhinakara Koti Prabhakara Lingam
Tath Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

Ashta Dhalopari Veshtitha Lingam
Sarva Samudbhava Kaarana Lingam
Ashta Daridra Vinaashaka Lingam
Tath Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

Suraguru Suravara Poojitha Lingam
Suravana Pushpa Sadharchitha Lingam
Parama param Paramaathmaka Lingam
Tath Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

Lingastaka midham punyam yah patte shiva sannidhau|
Shivalokamavapnothi shivena sahamodhate||

Leave a Reply